1 . Kto je autorom diela Kto chytá v žite?
2 . Aké meno mala v Shakespearovom diele Hamletova milá a dcéra Polonia?
3 . Ktoré dielo je najdlhšou ľúbostnou básňou na svete?
4 . Kto je autorom diela Keď báčik z Chochoľova umrie?
5 . Ako sa volá rodina, ktorej medziľudské vzťahy opisuje Timrava vo svojej novele?
6 . Ako znie prvý verš básne Mor ho! od Sama Chalupky?
7 . Doplňte názov diela od Puškina „Kapitánova ...“
8 . Kto napísal dielo Drak sa vracia?
9 . Aký zákaz porušila Antigona v Sofoklovej tragédii?
10 . Autormi ktorého diela sú Lasica a Satinský?