1 . Ak_si nespokojn_ rodičia
2 . S_kork_no hniezdo
3 . Ostr_ sokol_ zrak
4 . Pozorovali plynul_ motýl_ let
5 . Petrov_ rodičia sú vytrval_ turisti.
6 . Vydali sa po líšč_ch a rys_ch stopách.
7 . Jark_ne orchide_
8 . Starká aj starký boli ob_dvaja veľmi pracovit_.
9 . Boli červen_ od hanb_.
10 . Matk_ni bratia sú vysok_.