1 . Kružnica je
2 . Vzdialenosť stredu kružnice od akéhokoľvek bodu ležiaceho na kružnici nazývame
3 . Pri kruhoch a kružniciach v škole používame pojem polomer, no v bežnom živote viac používame pojem priemer. Akým písmenom označujeme priemer kružnice alebo kruhu?
4 . Okrem polomeru a priemeru sa pri kružniciach stretávame aj s pojmom tetiva. Ktoré vyjadrenie vzťahu medzi polomerom, priemerom a tetivou je nesprávne.
5 . Pri počítaní s kruhmi sa stretávame s Ludolfovým číslom tzv. pí. Ktorá z možností vyjadruje správne výpočet tohto čísla?
6 . Ak narysujeme na číselnej osi kružnicu so stredom v čísle 7 a polomerom 4 cm a druhú kružnicu so stredom v čísle 8 a polomerom 5 cm, obe kružnice budú mať
7 . Kružnica ohraničuje časť roviny, ktorú nazývame kruh. Obsah kruhu vypočítame ako
8 . Kedysi žil jen pán Táles, ktorý prišiel na zaujímavú skutočnosť. Respektíve ju doniesol do Grécka zo svojich ďalekých ciest z východu. Ak si narysuješ kružnicu a jej priemer pomenuješ ako úsečku AB, zvolíš akýkoľvek bod C ležiaci na kružnici - nesmie sa stostožniť s bodmi A alebo B, potom trojuholník ABC je vždy
9 . Priamku, ktorá má s kružnicou len jeden spoločný bod nazývame
10 . Akú časť kruhu prejde na anlógových hodinách minútová ručička od 12:20 do 12:50?