1 . Kružnica t na obrázku je daná stredom S a úsečkou SA. Ako nazývame vzťah úsečky SA a kružnice t?
2 . O vzťahu úsečky SB a SA vieme povedať, že
3 . O vzťahu úsečky AB a SA vieme povedať, že
4 . Talesova veta hovorí, že ak body A, B, C sú body na kružnici, kde AB je priemer kružnice, potom
5 . O trojuholníku CAS vieme určite povedať, že je
6 . O trojuholníku BCS vieme určite povedať, že je
7 . Obsah trojuholníka CAS je ________________ ako obsah trojuholníka BCS.
8 . Kružnica t ohraničuje časť roviny, ktorú nazývame kruh. Aj preto môžeme kružnicu nazvať slovným spojením = obvod kruhu. Obvod kruhu na obrázku vypočítame ako
9 . Časť kružnice, ktorá sa nachádza medi bodmi A a C nazývame kružnicový oblúk prislúchajúci k stredovému uhlu ASC. Dĺžku kružnicového oblúku vypočítame nasledovne.
10 . Časť kruhu, ktorú ohraničíme úsečkami AS, CS a kružnicovým oblúkom medzi bodmi A a C, nazývame kruhový výsek príslušný k stredovému uhlu ASC. Obsah tejto časti roviny vypočítame: