1 . Pôsobil ako farár na slovenskom vidieku
2 . Bezprostrednosť slovenského ľudového života predstavil Hollý v diele
3 . Prvý veľký epos o dejinách Veľkej Moravy - Svätopluk sa skladá z:
4 . VERŠ Svatopluka je :
5 . Ján Hollý bol jediným významným poetom, píšucim
6 . Napísal eposy
7 . Epitaf na pomníku Jána Hollého v Dobrej Vode napísal