1 . Aký je súčet všetkých vnútorných uhlov v trojuholníku?
2 . Ktoré číslo je násobkom čísla osem?
3 . Ktorá z uvedených viet nie je výrokom?
4 . Vzťah medzi dĺžkami akého trojuholníka definuje Pytagorova veta?
5 . Akú hodnotu (zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta) má Ludolfovo číslo?
6 . Aké dve základné úmernosti poznáme?
7 . Ktoré číslo nepatrí medzi mocniny čísla dva?
8 . Čo je to prepona?
9 . Ako sa nazýva tvrdenie, ktoré sa považuje za platné, a preto sa nedokazuje?
10 . Ktoré číslo nepatrí medzi prvočísla?