1 . V ktorej možnosti sú správne vyskloňované slová rola a roľa?
2 . Ktorá veta je napísaná spisovne správne:
3 . Zvoľte správne i/y v číslovke päť.
4 . Píše sa vo vete zámeno kedy alebo spojka keď?
5 . V ktorej vete je lepšie zvolené zámeno z dvojice kam a kedy?
6 . V ktorých vetách je správne použitá predložka?
7 . V ktorej vete je správne použitý tvar svojim/svojím?
8 . V ktorej možnosti sú všetky číslovky napísané správne?
9 . Ktorá predložka je v týchto vetách správne zvolená?
10 . Píše sa v týchto vetách napadlo mi alebo napadla ma?