1 . Vystupňuj prídavné meno mladý
2 . Podľa akého vzoru skloňujeme podstatné meno stavenie
3 . Urči vzor pre podstatné meno líce
4 . Napíš slovo opačného významu - antonymum - teplý
5 . Doplň (s z) , kam správne patrí:
6 . V ktorej z viet chýba čiarka pred spojkou?
7 . Z ktorého prídavného mena sa nedá utvoriť príslovka?