1 . Tomu by rozumn_ muži a ženy rad_ verili.
2 . Na bystrickom jarmoku predávali ob_lie, rôzne liečivé b_liny i b_voly.
3 . Pod um_vadlom bola veľká m_sa.
4 . Pondelok bude s_chravý. Aj obloha zos_vela.
5 . Obraz s namaľovaným vodným v_rom vložila do v_tríny.
6 . S_ra zas_čala.
7 . Rozhodovali o ôsm_ch žiakoch z ôsm_ch tried.
8 . R_ža v r_zote nebola dovarená.
9 . Z toľkých informáci_ sa človek môže pom_liť.
10 . Mnoh_m pripadá slovenčina ako jeden z najťažších jaz_kov na svete