Výsledky prieskumu verejnej mienky - Názory na zmenu kvality demokracie za posledných 5 rokov
Skôr sa zlepšila Ani sa nezlepšila ani nezhoršila Skôr sa zhoršila neodpovedali
% 18 36 43 3